domov
kontakti
kazalo

 
Hura, prosti čas 2013 - razpis
29.08.2013

Objavljen je razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine "Hura, prosti čas" v letu 2013. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 28. do 30. oktobra 2013.
 
Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA).

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 18. septembra 2013. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom "Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2013". Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Vse podrobnosti v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena v spodnji priponki.

avtor: Mateja Reberšak
foto: HPČ
Priponke