domov
kontakti
kazalo

 
Javni razpis - Hura, prosti čas v letu 2015
03.09.2015

Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 26. do 30. oktobra 2015. Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole.
 
Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine
»Hura, prosti čas« v letu 2015

Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 26. do 30. oktobra 2015. Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice – jesenske počitnice.

Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA).

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2015. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom "Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2015". Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo v spodnji prilogi.

avtor: JP
foto: Šport mladih
Priponke