domov
kontakti
kazalo

 
HURA, PROSTI ČAS 2021 - javni razpis
10.09.2021

Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021. Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 24. septembra 2021.
 
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne, 20.5.2021 o financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, objavlja Zavod za šport RS Planica Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas - jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021.

Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas - jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna« v letu 2021, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:
1. jesenske počitnice (od 23.10. do 1.11.2021)
2. športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna (od 16.10.2021 do 14.11.2021)

Program v razpisanem obdobju jesenske počitnice poteka lahko od 23.10. 2021 do 1.11.2021 (v času 10 dni se mora program izvajati 4 dni po 4 ure/dan) ter v razpisanem obdobju ob koncih tedna od 16.10.2021 do 14.11.2021 (skupaj 10 dni od katerih lahko prijavitelj prijavi najmanj 2 dni oz. največ 5 dni po 5 ur/dan).

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 24. septembra 2021. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom "Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas – jesenske počitnice in konci tedna 2021".

Priloge:
- RAZPISNA DOKUMENTACIJA
- PRIJAVNI OBRAZCI


avtor: Jernej Peterlin
foto: arhiv Šport mladih