domov
kontakti
kazalo

 

Hura, prosti čas 2021 - javni razpis

15.05.2021
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18.12.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, objavlja Zavod za šport RS Planica.

Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2021, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:
1. poletne počitnice A (5 dni x 4 ure)
2. poletne počitnice B (10 dni x 4 ure)
3. poletne počitnice C (15 dni x 4 ure)
4. jesenske počitnice (4 dni x 4 ure)

Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A, poletne počitnice B in poletne počitnice C morajo potekati strnjeno – to pomeni en, dva oz. tri tedne skupaj, konci tednov (sobota, nedelja) so lahko prosti.

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2021 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 161.500,00 EUR.

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 28. maja 2021. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Priloge:
- RAZPISNA DOKUMENTACIJA
- PRIJAVNI OBRAZCI