domov
kontakti
kazalo

 

JAVNI NATEČAJ - Spodbudimo gibanje med mladimi (POSTOPEK ZAKLJUČEN - 24.12.2021)

11.11.2021
Zavod za šport RS Planica objavlja odprti, dvostopenjski (dvodelni) JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR INOVATIVNE IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«, katerega namen je spodbuditi mlade k raziskovanju inovativne idejne zasnove, kako z izrabo potenciala IKT spodbuditi gibalno aktivnost v populaciji učencev razredov tretje triade, srednješolcev in študentov (uporabnikov IKT).

Predmet javnega natečaja je izbor najboljše inovativne idejne zasnove, kako z uporabo IKT spodbuditi gibalno aktivnost med mladimi.

Predlog inovativne idejne zasnove uporabe potencialov informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT-mobilne naprave, telefoni, ure, tablice, itd.), za dvig gibalne aktivnosti med mladimi, naj vsebuje spodaj navedene smernice:
• uporaba IKT za spodbujanje gibanja,• povezava IKT in netehnoloških rešitev (povezati digitalno in analogno),
• uporaba spletnih omrežij za ozaveščanje o pomenu gibalne aktivnosti,
• gibalna aktivnosti v povezavi z trajnostno mobilnostjo,
• uporabniška vrednost idejne rešitve z namenom motivacije uporabnika,
• poudarek na uporabniški izkušnji: preprostost uporabniškega vmesnika in atraktivne interakcije, identifikacija in vključevanje ciljnih skupin uporabnikov v načrtovanje rešitve,
• trenutni in dolgoročni učinki inovativne idejne zasnove med mladimi (trajnostni učinek),
• učinkovit pristop komuniciranja in širjenja idejne zasnove med mladimi.

Naročnik bo na javnem natečaju (prvi del) upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 13. 12. 2021 do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski naslov bostjan.vintar.si.

Naročnik bo na javnem natečaju (drugi del)  upošteval prijavo, ki bo prispela do roka za oddajo 14. 2. 2022, do 12:00, na naslov: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Na kuverti napišite »JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE »Spodbudimo gibanje med mladimi«. Lahko se pošlje tudi sken na elektronski naslov bostjan.vintar.si.

Natečajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natečajno dokumentacijo po njeni predložitvi pod pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natečajne dokumentacije pred skrajnim rokom oddaje.

DOKUMENTACIJA je dostopna v spodnjih prilogah.
 

Zadnja uradna obvestila

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18.12.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, objavlja Zavod za šport RS Planica.

Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2021, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:
1. poletne počitnice A (5 dni x 4 ure)
2. poletne počitnice B (10 dni x 4 ure)
3. poletne počitnice C (15 dni x 4 ure)
4. jesenske počitnice (4 dni x 4 ure)

Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A, poletne počitnice B in poletne počitnice C morajo potekati strnjeno – to pomeni en, dva oz. tri tedne skupaj, konci tednov (sobota, nedelja) so lahko prosti.

Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).

Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2021 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 161.500,00 EUR.

Rok do katerega morajo biti predložene vloge: Vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 28. maja 2021. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Priloge:
- RAZPISNA DOKUMENTACIJA
- PRIJAVNI OBRAZCI
 
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 14.5.2021.
Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
1. Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22
2. Razpisna dokumentacija za sofinanciranje strokovne priprave in področne koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22
3. Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis
4. Predlog pogodbe za področno koordinacijo za šolsko leto 2021/22
 
ROK ZA ODDAJO VLOG JE PODALJŠAN DO NAJKASNEJE 23.4.2021

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2021 št. 6712-2/2020/1 z dne 10.2.2021, ki ga je sprejela ministrica pristojna za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-21-406000 z dne 18.12.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2021, je Zavod za šport RS Planica objavil »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2021/22« (Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19.3.2021).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2021/22.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 09.04.2021. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Kontakt: Boštjan Vintar
01 434 23 96
051 648 051

bostjan.vintar@sport.si

Priloge:
- Javni razpis panožna koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22

- Razpisna dokumentacija panožna koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22

- Obrazci za prijavo na razpis koordinacija ŠŠT v šolskem letu 2021/22 21_22

- Predlog pogodbe za panožno koordinacijo ŠŠT - skupina A,B,C

- Predlog pogodbe za panožno koordinacijo ŠŠT- skupina D

- Šport v številkah 2019
 
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: najkasneje 15.5.2020. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si

DODATNO POJASNILO
V Razpisnem obrazcu 7 SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČIN) K KOORDINACIJI INTERESNIH PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM LETU 2020/21, KI JO BO IZVAJAL IZBRANI PODROČNI CENTER, se pod alinejo dve, ki se glasi »Koordiniral bo organizacijo in izvedbo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 (športne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura prosti čas) v lokalni skupnosti od temeljne ravni dalje (vrtci, šole, lokalna skupnost),« se besedilo »2019/20« nadomesti z besedilom »2020/21«

Pri pregledu vloge, bomo upoštevali priložen Razpisni obrazec 7, ne glede na zapisano letnico »2019/20«.

V prilogi objavljamo popravljen Razpisni obrazec 7.

V kolikor že imate izpolnjen podpisan in žigosan Razpisni obrazec 7 lahko, ročno, popravite tudi sami.
 
Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21.

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki ga je sprejel minister pristojen za šport, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), podpisane pogodbe št. C3330-20-406000 z dne 3.2.2020 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2020 (aneks št 1), objavlja Zavod za šport RS Planica »Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2020/21
Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 34.500 EUR.
Rok za oddajo: najkasneje 7.4.2020.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Kontakt: Boštjan Vintar 01 434 23 96,
051 648 051 ali bostjan.vintar@sport.si