domov
kontakti
kazalo

 

Zdrav življenjski slog

 
O programu

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje.

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv operacije:
Zdrav življenjski slog 2015-2017

Kratek opis operacije:
Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti.

Naziv upravičenca:
Zavod za šport Republike Slovenije Planica

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
5.000.000,00 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
Od 1.12.2015 do 31.8.2017

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Jerica Jugovic, telefon: 01 434 23 90, e-pošta: jerica.jugovic@sport.si

Povezave:
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: EU skladi – kohezija 2020 – Navodila organa upravljanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Navodila za izvajanje operacij EU

Priloge:
Priloga 1: Metodologija za določitev stroška na enoto ZŽS 2015 – 2017

Priloga 2: Izjava o varovanju osebnih podatkov Zdrav življenjski slog 2015 – 2017

Priloga 3: Logotip MIZŠ

Priloga 4: Delež zaposlitve in število oz. obseg programa ZŽS 2015 – 2017

Priloga 5: opis delovnega mesta ZŽS 2015 – 2017

 

 

Druge priloge:

Zgibanka Zdrav življenjski slog 2015 - 2017

Plakat Zdrav življenjski slog 2015 - 2017

                     
          

 
Cilj projekta

Cilj je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ, vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

 
Kdo lahko izvaja program?

Program lahko izvajajo:

·         osnovna šola,

·         zavodi, registrirani za dejavnost v športu,

·         društva v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

 

V sodelovanju s strokovnim delavcem, ki:

  -    ima ustrezno izobrazbo športne smeri

       * (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi

       * ali najmanj (VII/1) za strokovne delavce v športu, če je prijavitelj zavod ali društvo v javnem interesu (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) in

   -    bo za čas izvajanja programa s prijaviteljem sklenil pogodbo o zaposlitvi na program.