domov
kontakti
kazalo

 
Financiranje projekta Zdrav življenjski slog

Javni razpis za izbor izvajalcev programa delno financira Evropska unija, in sicer iz ESS sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev programa se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Program se izvajala v obeh kohezijskih regijah, in sicer v KRVS (vzhodna kohezijska regija) in KRZS (zahodna kohezijska regija).
Način delitve sredstev po regijah: KRVS (67%) in KRZS (33%) in sicer glede na lokacijo izvajanja aktivnosti posameznega upravičenca.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za ta javni razpis znaša 4.851.457,20 EUR.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 16. 11. 2015 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015 - 2017 št. 5440-10/2015/3. Z metodologijo se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto izvedbe programa gibljejo med 16,40 in 24,00 EUR.

Priloga: Metodologija za določitev stroška na enoto ZŽS 2015 – 2017