domov
kontakti
kazalo

 

Pripravili smo vam nekaj informativnih odgovorov na pogosto postavljena vprašanja v zvezi s prijavo in izvedbo programa ZŽS 2015-2017.

1. Ali se lahko prijavi program ZŽS 2015-2017 na dveh matičnih šolah hkrati (ena vloga oz. eni obrazci) in kako se to potem točkuje pri prijavi na razpis (vsaka šola posebej, skupaj, kaj če eni šoli odobrijo program, drugi ne ...)?


Program ZŽS 2015-2017 lahko prijavite na dveh matičnih šolah hkrati z eno samo vlogo (pazite na obrazec 1 - sklep o sodelovanju). V takšnem primeru je prijavitelj programa le ena šola (stvar dogovora), ki v primeru, da je izbrana, postane tudi izvajalec programa.

Program se točkuje poponoma enako, saj to, da se program prijavlja na dveh matičnih šolah hkrati, na točkovanje nima vpliva.

Izbrani prijavitelj sklene tripartitno pogodbo o sofinanciranju izvajanja programa ZŽS 2015-2017 z ZŠRS Planica in zaposli strokovnega delavca, s katerim je uspešno kandidiral na razpisu.

2. Kdo je lahko poleg OŠ, še lahko prijavitelj programa ZŽS 2015-2017?


Na razpis se lahko poleg OŠ prijavijo še zavod registriran za dejavnost v športu in društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na javni razpis priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo programa in zagotavljanje prostorskih pogojev.

3. Ali mora šola, ki kandidira z več strokovnimi delavci oddati več vlog ali je dovolj ena sama vloga?

Šola, ki kandidira z več strokovnimi delavci, mora za vsakega strokovnega delavca posebej pripraviti prijavo programa ZŽS 2015-2017. Vsaka vloga se da v svojo ovojnico in se obravnava samostojno.

Strokovni delavec lahko kandidira le z eno vlogo na razpisu.

Vsaka vloga (ovojnica) predstavlja svoj program, svoje obrazce, ki se točkujejo oz. vrednotijo samostojno.
 
4. Kakšno izobrazbo mora imeti strokovni delavec zaposlen na programu?

VII/2 za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj oz. izvajalec šola (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi) ali najmanj VII/1 za strokovne delavce v športu, če je prijavitelj oz. izvajalec zavod ali društvo v javnem interesu (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi).

5. Kdaj mora imeti kandidat za strokovnega delavca zaključeno ustrezno izobrazbo?

Strokovni delavec mora imeti ustrezno izobrazbo v trenutku odločanja o izpolnjevanju pogojev (na dan izbora). Tudi vsi preostali pogoji morajo biti izpolnjeni na dan izbora.

Vlogi oz. prijavi programa ZŽS 2015-2017 je potrebno priložiti kopijo diplome ali potrdilo o diplomiranju. V nasprotnem primeru je vloga formalno nepopolna. Takšno vlogo bo potrebno dopolniti v za to postavljenem roku.

V primeru, da se bo za dopolnitev postavljeni rok iztekel in ne bomo prejeli dopolnjene oz. popolne vloge, bo vloga zavržena.

6. Ali je (pogoj) za zaposlitev na programu ZŽS 2015-2017 opravljen strokovni izpit?


Strokovni izpit ni pogoj za zaposlitev na programu ZŽS 2015-2017 .

Se pa zaposlitev na programu ZŽS 2015-2017 prizna za dobo, ki je eden od pogojev potrebnih za pristop k strokovnemu izpitu.

7. Ali lahko izvajalec tekom izvajanja programa ZŽS 2015-2017 zamenja na programu ZŽS 2015-2017 zaposlenega strokovnega delavca, s katerim je kandidiral na razpisu?

V primeru, da med izvajanjem programa ZŽS 2015-2017 strokovni delavec in izvajalec prekineta med seboj sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko izvajalec predlaga zamenjavo na programu ZŽS 2015-2017 zaposlenega strokovnega delavca. V tem primeru bo, v koliko bodo izpolnjeni pogoji, izdano soglasje k menjavi ter s strani ZŠRS Planica (naročnika) pripravljena nova tripartitna pogodba.

Obveznost izvajalca je, da zagotovi izpeljavo prijavljenega in izbranega programa ZŽS 2015-2017.

8. Kako je z oblikovanjem vadbenih skupin v primeru, da se prijavlja dva programa ZŽS 2015-2017 na isti OŠ?

Če prijavljate dva programa na isti OŠ, postopate enako, kot če prijavljate samo enega. Res pa je, da v prijavi ne morete učencev šteti dvakrat. Učence je potrebno številčno razdeliti med oba programa ZŽS 2015-2017 (vsakemu svoje).

V praksi oz. pri dejanskem izvajanju to pomeni, da učenci (v kolikor bosta izbrana oba programa ZŽS 2015-2017) ne morejo prestopati med programoma, ampak hodijo na ure vadbe le v enemu programu skozi celotno šolsko leto.

Pomembno je, da bo program ZŽS 2015-2017, tudi pri dejanskem izvajanju, vključeval vse tiste razrede, ki bodo predvideni v prijavi npr. od 1 do 9 razreda.

Če boste oblikovali vadbene skupine (v prijavi) na podlagi pobranih prijav učencev, jih kljub temu lahko oblikujete več, če se bodo prijavili še dodatni učenci. V kolikor si bo kdo izmed prijavljenih premislil in ne bo želel sodelovati, se vam lahko zgodi, da boste morali oblikovali celo manj skupin, kot jih boste predvidevali v prijavi.

Pomembno je, da pri oblikovanju rednih vadbenih skupin upoštevate omejitve razpisa ZŽS 2015-2017 glede združevanja zaporednih razredov v vadbene skupine ter minimalno in maksimalno število ur redne vadbe po urniku ZŽS (redna vadba v programu ZŽS 2015-2017).

9. Kakšne so omejitve pri oblikovanju redne vadbene skupine in kakšno mora biti število opravljenih ur po urniku ZŽS 2015-2017?

Skupina za redno vadbo se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 15 učencev. V skupino za redno vadbo je možno združevati le učence iz največ dveh zaporednih starostnih letnikov, pri šolah z manj kot 90. vpisanimi učenci na OŠ, pa iz treh zaporednih starostnih letnikov.

Učenec mora imeti omogočeno vsaj 2X tedensko uro redne vadbe po urniku ZŽS 2015-2017 vendar ne več kot 5 ur skupno (ŠVZ in ZŽS 2015-2017).

10. Ali prijaviti le en program za celotno OŠ ali dva, ki izvedeta iste vsebine?

Vsaka vloga oz. program pomeni ločeno vrednotenje pri izboru. Predvidite lahko, da boste z dvema programoma izvajali iste vsebine kot nek drug prijavitelj le z enim.

Bodite pozorni na kriterije pri točkovanju programa ZŽS 2015-2017. Lahko se vam namreč zgodi, da pri izboru ne boste uspešni z nobenim od prijavljenih programov. V primeru večjega števila prosilcev, kot pa je razpoložljivih sredstev, bodo programi razdeljeni glede na število prejetih točk, od večjega do manjšega. Po tem vrstnem redu pa se bodo tudi razdelila vsa razpoložljiva sredstva.

11. Kaj če je prijavitelj prijavil dva programa na isti OŠ in je uspel samo s prijavo enega programa?

V tem primeru boste učence vključili le v izbrani program in jim namenili le toliko ur vadbe, kot jih boste prijavili oz. dobili odobrenih z izbranim programom ZŽS 2015-2017.

12. Kaj če je v takem primeru preveč otrok za vadbene skupine?


V primerih, kjer je preveliko število prijavljenih otrok in strokovni delavec zainteresiranih otrok ne more priključiti nobeni vadbeni skupini, predlagamo, da imajo prednost otroci, ki so motorično manj sposobni na podlagi vsakoletnih testiranj ŠVK.

13. Kaj če se zgodi, da predvidimo več vadbenih skupin kot pa bo dejansko zanimanja med učenci in potem realiziramo manj ur redne vadbe med tednom?


V takem primeru boste izvedli manj ur vadbe med tednom in več v času sobotne in počitniške vadbe. Realizacija obsega oz. števila ur vašega programa ZŽS 2015-2017 mora biti 100%.

14. Kaj če imamo več vadbenih skupin in bi lahko realizirali več ur kot 16 tedensko?

Če imate možnost oblikovanja več vadbenih skupin, kot ste predvidevali v prijavi in bi lahko realizirali več ur redne vadbe, kot ste sami predvidevali v vaši prijavi, glede priznavanja realizacije ur programa ZŽS 2015-2017 to ni problem. Pazite le, da bo imel vsak učenec možnost sodelovanja v programu ZŽS 2015-2017 vsaj 2X tedensko.

15. Kakšna so razmerja po pogodbi o sofinanciranju med ZŠRS Planica, izvajalcem in strokovnim delavcem?

ZŠRS Planica (naročnik):
-    Pripravi razpis ter izbere programe ZŽS 2015-2017.
-    Zagotavlja finančna sredstva za njihovo izvedbo.
-    Nadzira tako finančni del kot tudi neposredno izvajanje pri izvajalcu po predloženem urniku.
-    Koordinira in evalvira izvajanje programa ZŽS 2015-2017.

OŠ, zavod, društvo (izvajalec):
-    Zagotavlja prostorske in materialne pogoje za izvedbo programa ZŽS 2015-2017 ter ustrezno nadomeščanje strokovnega delavca v primeru njegove odsotnosti.
-    Zagotavlja izpeljavo programa prijavljenega v javnem razpisu, tako po obsegu ur kot po številu udeležencev v programu.
-    Upošteva predpise in zakonodajo z delovno pravnega področja in področja vzgoje in izobraževanja.
-    Izstavlja zahtevke za sofinanciranje s poročilom o izvajanju programa.
-    Nadzira strokovnega delavca pri izvajanju programa ZŽS 2015-2017.

Strokovni delavec:
-    Organizira in izpeljuje izbrani program ZŽS 2015-2017.
-    Vodi dokumentacijo v skladu z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja in športa (program dela in dnevnik dela). Spremlja novosti na področju šolske športne vzgoje, športnih tekmovanj in jih vpeljuje v program.
-    Pripravlja različne analize in poročila o svojem delu za naročnika.
-    Organizira in izpeljuje program v času pouka prostih dni.
-    Se udeležuje posvetov in seminarjev povezanih z izvajanjem programa Zdrav življenjski slog.

Obveznosti in pravice so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju, ki jo je potrebno parafirati in priložiti vaši prijavi na razpis.

16. Kako poteka sofinanciranje programa ZŽS 2015-2017?

Zavod se zaveže, da bo znesek iz zahtevka, ki ga predstavlja število realiziranih enot oz. ur pomnoženo z vrednostjo pavšala, nakazoval na račun izvajalca najkasneje do 15. v mesecu, za pretekli mesec, pod pogojem, da bo pravilno izpolnjen zahtevek oddan v spletni aplikaciji najkasneje 3 (tretji) delovni dan v mesecu, za pretekli mesec. Račun s podpisanim in žigosanim zahtevkom (priloga računa) mora biti skladno z ZOPSPU (Ur.l. št. 59/2010 in 111/2013) izdan v elektronski obliki zavodu najkasneje do 10. (desetega) dne v mesecu.

Izvajalec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z na programu ZŽS 2015-2017 zaposlenim strokovnim delavcem, na podlagi katere mu izplačuje plačo in druge stroške po pogodbi o zaposlitvi. Pri tem mora upoštevati vso področno zakonodajo (delovno, šolsko). Plača ni odvisna od mesečne realizacije ur oz. zneska, ki ga prejme izvajalec, zato je potrebno paziti, da strokovni delavec realizira ustrezno število ur oz. da je na koncu izvajanja programa realizacija 100%.

17. Kakšna so izhodišča za izračun enote oz. ure izvedbe programa ZŽS 2015-2017?

Za izvedeno uro (enoto) programa se šteje 72 minut: 45 minut neposredne vadbe in 27 minut za administracijo in učno pripravo.

18. Od česa je odvisen strošek izvedbe programa ZŽS 2015-2017?


Strošek na enoto izvedbe programa je odvisen od stopnje izobrazbe in doseženega naziva strokovnega delavca, ki bo izvajal program. Enoto izvedbe programa predstavlja 72 minut.

19. Če smo del javnega sektorja, ali veljajo tudi za pri nas zaposlenega strokovnega delavca varčevalni ukrepi?

V primeru, da je izvajalec programa (pravna oseba) del javnega sektorja to pomeni, da je strokovni delavec, ki je zaposlen za izvajanje projekta Zdrav življenjski slog pri tem izvajalcu, javni uslužbenec.

Za celoten javni sektor od 31. 5. 2012 dalje veljajo določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), torej tudi za zgoraj omenjene strokovne delavce v programu Zdrav življenjski slog.

20. Kakšne so višine pavšalov?

Višina stroška na enoto izvedbe programa (vrednost pavšala), glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv:
-    VI (brez naziva) 16,40 EUR
-    VI (mentor), VII/1 (brez naziva) 17,50 EUR
-    VI (svetovalec), VII/1 (mentor), VII/2 (brez naziva) 18,90 EUR
-    VII/1 (svetovalec), VII/2 (mentor) 20,80 EUR
-    VII/1 (svetnik), VII/2 (svetovalec) 22,20 EUR
-    VII/2 (svetnik) 24,00 EUR

21. Ali lahko za izvajanje vsebin prejmemo kakšna dodatna sredstva (npr. stroške prevoza krijejo starši)?

Kritje stroškov na omenjen način pomeni priliv v sredstva za namen operacije. V prijavi (finančni načrt) in ob potrditvi operacije (sklep organa upravljanja) ni predvidenih drugih virov, zato tega ni mogoče izvesti na ta način.

Poleg tega nastane težava tudi zaradi stroška na enoto (pavšal). Le-tega smo uporabili zato, ker je to najbolj enostaven način črpanja sredstev ESS, in ker je bilo tako možno stroške opredeliti na enoto. Vsi "dodatni" stroški in "viri" postavljajo pod vprašaj uporabo metodologije stroška na enoto.

22. Ali je višina stroška na enoto zapisana kot bruto ali neto plačilo (npr. za VII/2 brez naziva 18,90 EUR)?


Višina stroška na enoto je bruto plačilo za uro realizacije programa, ki se nakazuje izvajalcu programa (OŠ, zavodu …). Iz teh sredstev se plačuje tako plača strokovnega delavca kot tudi vsi preostali stroški dela. To pomeni, da strokovni delavec ne dobi plačila v višini realizirane ure krat pavšal kot piše na mesečnem zahtevku, ki ga izstavite, pač pa plačo iz teh sredstev (glede na plačni razred in delež zaposlitve na programu). Kaj vse je zajeto v pavšalu, si preberite v spodnjem vprašanju.

23. Kaj vse je zajeto v pavšalu?

V izračun stroška na enoto izvedbe programa zajeti plača zaposlenega določena s plačnim razredom znotraj posameznega naziva, dodatek na delovno dobo (v povprečju za 7 let delovne dobe), prispevki delodajalca na bruto plačo (16,34% - upoštevan 5 kratnik prispevka za zaposlovanje delodajalca, ker bodo z zaposlenimi predvidoma sklenjene pogodbe za določen čas), regres za letni dopust (v višini 495,00 EUR za plačne razrede od 14 do 30, 353,00 EUR za plačne razrede od 31 do 40, in 102,00 EUR za plačne razrede od 41 do 50 in 0,00 EUR od 51 plačnega razreda dalje), nadomestilo za letni dopust (za 25 dni v povprečju na leto), nadomestilo za boleznine (za 10 dni v povprečju na leto), nadomestilo za dela proste dneve – praznike (9 dni za obdobje 2015 – 2017), premija za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje (6 premijski razred 17,00 EUR), znesek za prehrano med delom (v višini 4,00 EUR) ter znesek za prevoz na delo (v višini 70,00 EUR). Ker pavšal ostaja nespremenjen v celotnem obdobju trajanja projekta se je pri izračunavanju upoštevala tudi predvidena rast splošne ravni cen, ki jo je v pomladanski napovedi 2015 za obdobje 2016 – 2018 predvidel UMAR in sicer v letu 2016 za 1,0% in v letu 2017 in 2018 za 1,4%.

24. Kako se strokovnemu delavcu izplačuje plača?


Plačo je potrebno nakazovati strokovnemu delavcu mesečno, skladno s pogodbo o zaposlitvi (glede na delež, plačni razred …) med vami kot izvajalcem programa ZŽS 2015-2017 in pri vas zaposlenim strokovnim delavcem na programu ZŽS 2015-2017.

Sredstva boste od ZŠRS Planica prejemali mesečno, glede na priznano realizacijo ur v preteklem mesecu, na podlagi izstavljenih mesečnih zahtevkov. Ko realizirate in prejmete izplačanih npr. 723 ur, prejeta sredstva zadostujejo za plačo strokovnega delavca, ki ima 50% delovno obveznost na programu ZŽS 2015-2017.

Po 100% realizaciji ur programa ZŽS 2015-2017 je pri izvajalcu dovolj sredstev, iz katerih se črpa denar za plačo v mesecih, ko se program neposredno sicer ne izvaja in je delavec vsaj kar se tiče neposredne izvedbe programa ZŽS 2015-2017 prost. Za te mesece nam tako niti ne izstavljate zahtevkov, saj ni realizacije ur.
Glede prisotnosti na delu bo verjetno vaš strokovni delavec vodil ustrezno dokumentacijo tudi za vas kot njegovega delodajalca.

Pazite na ustrezen delež zaposlitve-prijava programa!!!

25. Ali veljajo za strokovnega delavca zaposlenega na programu ZŽS 2015-2017 kakšna posebna pravila?


Za strokovnega delavca zaposlenega na programu ZŽS 2015-2017 ne veljajo nobena posebna pravna pravila. Z njim boste sklenili pogodbo o zaposlitvi v ustreznem deležu glede na število ur programa. Pri sklepanju pogodbe morate upoštevati vso področno zakonodajo (delovno, šolsko …). Medsebojne pravice in obveznosti v delovnem razmerju boste uredili s pogodbo o zaposlitvi.

Glede prisotnosti na delu bo verjetno vaš strokovni delavec vodil ustrezno dokumentacijo tudi za vas kot njegovega delodajalca.

Posebnost je le, da upoštevate navodila pristojnega ministrstva MIZŠ glede izvajanja projektov ESS (zaradi vira financiranja: ločeno vodenje knjigovodskih evidenc, uporaba logotipov, obveščanje javnosti).

26. Ali je plača zaposlenega na tem delovnem mestu glede na njegovo stopnjo izobrazbe in dosežen naziv določena enako kot plača učiteljev (npr. učitelj začetnik z ustrezno stopnjo je uvrščen v 30. plačni razred.)?

Da.

27. Kakšen delež zaposlitve, na programu zaposlenega strokovnega delavca, predstavlja obseg 723 enot oz. ur vadbe v programu ZŽS 2015-2017?

To predstavlja 50% oz. 20 urno tedensko delovno obveznost.

Obseg 723 enot (72min) programa ZŽS 2015-2017 predstavlja izvedbo:
-    723 X 45min neposrednega dela z učenci in
-    723 X 27min časa za pripravo na realizirano uro.
Razliko do 1044 ur predstavlja letni dopust in nerazporejene delovne obveznosti strokovnega delavca (obveščanje otrok, sestanki z ZŠRSP, seminarji, priprava letnega delovnega načrta ...).

Poglejte si tudi tabelo preračunanega obsega ur programa ZŽS 2015-2017 in deleža delovne obveznosti na programu ZŽS 2015-2017 zaposlenega strokovnega delavca.

Strokovni delavec mora biti na projektu ZŽS 2015-2017 zaposlen v ustreznem deležu glede na obseg ur programa.

28. Koliko ur je potrebnih za polni delovni čas?

Za polni delovni čas je potrebno opraviti 40 ur na teden oz. 100% zaposlitev.

Polovični delovni čas je 20 ur na teden oz. 50% zaposlitev, kar je max. na programu ZŽS 2015-2017.

29. Kaj je enota realizacije v programu ZŽS 2015-2017?

Za eno enoto (72 min) se šteje 45 min neposrednega dela z učenci in še 27 minut za administrativno delo - posredno pedagoško delo.

30. Kako je z nadomeščanjem v primeru bolniške-porodniške?

Z urami, ki odpadejo zaradi upravičene odsotnosti strokovnega delavca zaposlenega na programu ZŽS 2015-2017, je tako:
a) Če je strokovni delavec na bolniški odsotnosti in se ure ne izvajajo: ure, ki so odpadle morate nadomestiti, tako da boste na koncu imeli opravljenih toliko ur kolikor ur znaša obseg vašega programa (potrebna je 100% realizacija ur programa).
b) Če je strokovni delavec na bolniški odsotnosti in ure namesto njega v programu ZŽS 2015-2017 opravi drug strokovni delavec (športni pedagog) potem te ure, štejete k realizaciji vašega programa ZŽS 2015-2017. Pri vsakem poročilu o realizirani uri je potrebno, pod posebnosti, vnesti kdo jih je izvedel, namesto pri vas na programu ZŽS 2015-2017 zaposlenega strokovnega delavca.

V vsakem primeru je potrebno ZŠRS Planica sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki so neposredno povezane z izvajanjem programa. Za vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje, morate poslati sporočilo na naslov zzs@sport.si. Obveščanje je potrebno tudi zaradi izvajanja neposrednega nadzora nad izvajanjem programa ZŽS 2015-2017 v šoli, kjer program poteka.

31. Ali lahko zaposlimo za primer bolniške ali porodniške drugega strokovnega delavca?

Obveznost izvajalca je, da bo zagotavljal izpeljavo programa ZŽS 2015-2017, prijavljenega v razpisu, tako po obsegu ur kot po številu udeležencev v programu. Obveznost pa je tudi zagotavljati ustrezno nadomeščanje odsotnega strokovnega delavca zaradi bolniške oz. druge opravičljive odsotnosti (bolezen, poškodba, izvajanje vsebin programa Šolska športna tekmovanja, idr.).

V primeru dlje časa odsotnega strokovnega delavca je verjetno nujno poiskati njegovo nadomeščanje, v primeru porodniške pa drugače sploh ne gre.

O vseh tako pomembnih okoliščinah je potrebno obveščati ZŠRS Planica kot naročnika.

32. Ali je potrebno realizirati vse prijavljene ure v programu ZŽS 2015-2017 (100% realizacija)?

Ure je potrebno realizirati, saj se tako zavežete v pogodbi o sofinanciranju programa. V nasprotnem primeru se ne bi počrpala vsa vam namenjena oz. zagotovljena sredstva ESS, ki jih ne moremo razporediti nikomur drugemu. Prav tako lahko posledično nastanejo težave pri financiranju stroškov dela, ki se plačujejo iz teh sredstev. V tem primeru mora izvajalec, ki je v razmerju do strokovnega delavca delodajalec, za plačo zalagati iz svojih virov.

Kolikor ur programa boste prijavili, toliko jih je potrebno realizirati do 31. 8. 2017.

33. Kaj se zgodi v primeru, da se dela prijavljenega programa ZŽS 2015-2017 ne da realizirati zaradi objektivnih okoliščin?

Tekom leta se lahko pri izvajanju programa ZŽS 2015-2017 pojavijo ovire, ki se jim boste morali izognili (slabo vreme, bolniška odsotnost strokovnega delavca, različni dnevi dejavnosti).

Npr. če načrtujete pohod na določeno v soboto v letu in bo takrat deževalo, ga boste izvedli neko drugo soboto ali v času počitnic. Lahko pa zamenjate panogo ali skrajšate ali podaljšate število ur vadbe kakšno soboto. Boste videli kako vam bodo potekale ure v praksi. O vseh takšnih težavah se bomo pogovarjali med samim izvajanjem programa, saj nas boste o tem sproti obveščali. Pomembno je, da se zasleduje izpeljava prijavljenega programa ZŽS 2015-2017 kolikor je le mogoče, če pa se pojavijo ovire, nas o tem sproti obveščajte, saj vam le tako lahko pomagamo.

Lahko se vam zgodi, da boste imeli celo več vadbenih skupin in posledično več ur redne vadbe, kot jih boste predvidevali v prijavi, kar pa pomeni, da boste izvedli kakšno soboto manj. Povsem možen je tudi obraten scenarij in boste zaradi premajhne realizacije ur med tednom, morali realizirati več ur sobotne in počitniške vadbe.

34. Posredovanje neresničnih podatkov o izvajanju programa ZŽS 2015-2017?


Strokovne delavce pri preverjanju oddanih mesečnih zahtevkov vseskozi opozarjamo na natančno vnašanje poročil o opravljenih vadbenih urah v programu. Poleg tega opozarjamo odgovorne osebe izvajalcev, da vsebinska poročila preverijo, preden jih podpišejo in žigosajo ter pošljejo po pošti na ZŠRS Planica.

V primerih odstopanj med poročanim in dejansko izvedbo je bilo do sedaj vedno ugotovljeno, da je odstopanje posledica prehitrega in nenatančnega vnašanja poročil v spletno aplikacijo ZŽS. Za vsako realizirano uro (enoto) ima strokovni delavec za pripravo na razpolago 27 minut.

Priporočamo vam čim bolj sprotno poročanje o realizaciji programa, saj se tako možnost napak pri vnosu precej zmanjša.

V primeru posredovanja zavajajočih podatkov in poročil o poteku programa, mora izvajalec vrniti prejeta sredstva zavodu skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

35. Ali lahko krijemo stroške z vodenjem računovodstva iz sredstev ZŽS 2015-2017?


Iz 7. člena vaše pogodbe o sofinanciranju programa, ki jo boste podpisali (obveznosti izvajalca), izhaja, da je izvajalec obvezan zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvedbo programa ZŽS 2015-2017. Prav tako iz prijave na razpis izhaja, da prijavitelj, kasneje izvajalec, razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehnični zmogljivostmi za izvedbo programa. Voditi ločeno knjigovodstvo za program ZŽS 2015-2017, je zagotovo obveznost iz tega naslova.

Ali ima izvajalec svoje ali zunanje računovodstvo in kako ureja plačilo za storitev le tega, ni stvar pogodbe o sofinanciranju programa ZŽS 2015-2017. Za ZŠRS Planica (kot naročnika v tripartitni pogodbi) je pomembno le, da ima izvajalec zagotovljeno transparentnost porabe sredstev ESS oz. omogoči spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije (porabo sredstev ESS).

Izvajalci si morajo prizadevati, da vsa prejeta sredstva za operacijo (program ZŽS 2015-2017) namenijo za namene le te (izvedbo programa ZŽS 2015-2017) oziroma presežke, ki jih navajate namenijo za npr:
- letni seminar za strokovne delavce ZŽS 2015-2017,
-zdravniški pregled,
-varstvo pri delu,
-vstopnine udeležencev programa,
-stroške prevoza udeležencev programa …

36. Kako je v primeru, da je glede na normativ potrebno zagotoviti spremstvo, iz katerega vira se spremstvo plača? Ali je v programu ZŽS 2015-2017 predviden učitelj spremljevalec?


V takšnem primeru oblikujte skupine tako, da dodatni spremljevalec ne bo potreben. V kolikor to ne gre, boste morali poiskati druge vire, iz katerih boste plačali za delo dodatnemu strokovnemu delavcu. Vsebine programa praviloma izvaja na programu zaposleni strokovni delavec.

OPOZORILO: za otroke mora biti program brezplačen.

37. Koliko tednov se računa za eno šolsko leto vprogramu ZŽS 2015-2017?

Predlagamo, da zaradi različnih aktivnosti na OŠ (tehniški in kulturni dnevi, NPZ …), ki so razlog, da ure redne vadbe (urnik ZŽS 2015-2017) odpadejo, načrtujete za eno šolsko leto do 35 tednov. Tako boste večino programa ZŽS 2015-2017 izvedli v času redne vadbe.

Ure v programu ZŽS 2015-2017, ki odpadejo zaradi najrazličnejših razlogov, je potrebno realizirati v času pouka prostih dni, torej v času sobotne in počitniške vadbe.

Pomembna je 100% realizacija ur programa, zaradi črpanja sredstev ESS in financiranja stroškov dela na programu zaposlenega strokovnega delavca.

38. Koliko je maksimalna še priznana dnevna realizacija ur programa ZŽS 2015-2017?


Dnevna omejitev realizacije je postavljena na maksimalno 8 ur.

39. Kako je z urami, ki zaradi različnih razlogov odpadejo? Se jih lahko nadomešča čez vikend ter med počitnicami?


Dneve v šolskem letu, ko zaradi športnih, kulturnih dni ... ni pouka in posledično odpadejo tudi ure v programu, predvidite že v letni pripravi. V kolikor se zgodi kaj nepričakovanega, pa morate odpadle ure izvesti v času pouka prostih dni.

40. Ali mora biti realizacija ur programa 100%?


V obdobju izvajanja programa (od 1. 12. 2015 do 31. 8. 2017) je potrebno doseči 100% realizacijo ur v programu zaradi črpanja sredstev ESS in financiranja stroškov dela na programu zaposlenega strokovnega delavca. Takšne bodo tudi vaše pogodbene obveznosti.

41. Poseganje vsebin programa ZŽS 2015-2017 v izvajanja rednega vzgojno-izobraževalnega programa OŠ (v kolikor ne gre za dovoljeno izjemo in izpolnjene pogoje).
Za vsako tovrstno ugotovljeno nepravilnost vam bomo izdali negativni dobropis oz. negativno listino in že prejeta sredstva za neupravičeno priznano realizacijo boste morali vrniti. Da boste počrpali vsa vam namenjena sredstva, bo strokovni delavec moral ure realizirati ponovno.

Izvajanje na ta način namreč pomeni kršitev četrtega odstavka četrte točke javnega razpisa.

42. Kdaj je dovoljeno izvajanje programa ZŽS 2015-2017 v času rednega vzgojno-izobraževalnega programa OŠ?

Program ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma, v primeru izvajanja programa Šolska športna tekmovanja (v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev).

43. Ali so kakšne omejitve glede izvajanja programa Šolska športna tekmovanja v vsebinah programa ZŽS 2015-2017?


V kolikor zaradi izvajanja vsebin programa Šolska športna tekmovanja v programu Zdrav življenjski slog 2015-2017, izvajalec ne zagotavlja neprekinjenega izvajanja programa Zdrav življenjski slog 2015-2017 ali izvajanje programa Šolska športna tekmovanja preseže 5% vseh ur programa Zdrav življenjski slog 2015-2017 si Zavod pridržuje pravico zavrniti izplačilo presežnih ur programa Zdrav življenjski slog 2015-2017, katerih vsebina so bila Šolska športna tekmovanja.

44. Tipi vadbe v programu Zdrav življenjski slog 2015-2017.

V programu imamo več tipov vadbe.
-    Redna vadba, ki poteka praviloma v času po pouku od ponedeljka do petka, najmanj 2X na teden na otroka (lahko tudi kot blok ure) po urniku ZŽS 2015-2017.
-    Sobotna in počitniška vadba ob pouka prostih dneh.
-    Sodelovanje na ŠŠT.

45. Oblikovanje vadbenih skupin (redna vadba, sobotna in počitniška vadba »VSE SKUPINE«).


Redna vadba:
Skupina za redno vadbo se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 15 učencev. V skupino za redno vadbo je možno združevati le učence iz največ dveh zaporednih starostnih letnikov, v šolah z manj kot 90. vpisanimi učenci na OŠ, pa iz treh zaporednih starostnih letnikov.

Učenec mora imeti omogočeno vsaj 2X tedensko, uro redne vadbe po urniku ZŽS 2015-2017 vendar ne več kot 5 ur skupno (ŠVZ in ZŽS 2015-2017).

Sobotna in počitniška vadba:
Omejitev glede združevanja starostnih letnikov ne velja pri oblikovanju vsakokratne vadbene skupine za sobotno ali počitniško vadbo. V spletni aplikaciji ZŽS 2015-2017 boste izbrali VSE SKUPINE, kar pomeni, da boste imeli na razpolago vse učence, ki so sicer v vaših vadbenih skupinah. To pomeni, da nimate posebne skupine, ampak vsakič izberete tiste učence, ki so prišli na vadbo ob pouka prostih dneh.

Normativi za oblikovanje skupin morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo na športnem in vzgojno izobraževalnem področju.

46. Kaj, če učenec nima omogočene vadbe vsaj 2X tedensko po urniku ZŽS 2015-2017?


V kolikor te možnosti učenec nima to pomeni, da se vadba ne izvaja, kot to zahtevajo cilji in strategije, zaradi katerih je postavljen in se izvaja program ZŽS 2015-2017 oz. niso izpolnjeni minimalni kriteriji postavljeni v razpisu, z namenom uresničevanja ciljev programa ZŽS 2015-2017.
Nadzorni organi bodo to obravnavali kot napako. V izogib temu vam svetujemo, da urnik ZŽS 2015-2017, katerega postavitev zahteva veliko truda, postane prioriteta, ter da se druge dejavnosti terminsko uskladijo oz. prilagodijo slednjemu.

47. Kako je z oblikovanjem vadbenih skupin za sobotno vadbo in vadbo v času počitnic (pouka prostih dneh)?


Za vadbo ob sobotah in počitnicah oblikujete vsakokratno skupino v skladu z normativi za dejavnost, ki jo boste izvajali.

Skupina se oblikuje vedno znova. Ne veljajo nobene omejitve pri združevanju (kot pri redni vadbeni skupini). kar pomeni, da lahko v skupino združite učence od 1. do 9. razreda, po triadah, spolu … Seveda, v kolikor je vsebina takšna, da starostna razlika učencev ni moteča. V spletni aplikaciji boste poročilo o vadbi vnesli pod »VSE SKUPINE«.

To vam omogoča enostavnejše organiziranje sobotne in počitniške vadbe.

48. Kaj, če skupine, s katerimi se izvaja redna vadba, niso oblikovane, kot to zahteva razpis (združevanje le dveh zaporednih razredov) in je to naknadno ugotovljeno?

V tem primeru vam, ne glede na že priznano realizacijo ur programa v takšni skupini in že izvedeno plačilo za realizirane ure programa ZŽS 2015-2017, izdamo negativno listino. Šele, ko boste vrnili vsa, v tem primeru neupravičeno izplačana sredstva, nadaljujemo z izplačevanjem tekočih mesečnih zahtevkov. Ure boste sicer lahko izvedli še enkrat in tako prejeli vsa sredstva, vendar to pomeni dvojno delo strokovnih delavcev.

Zelo pomembno je, da ZŠRS Planica sproti obveščate o vseh težavah povezanih z izvajanjem vašega programa ZŽS 2015-2017. V kolikor nadzor ugotovi, da program izvajate nekoliko po svoje in da ZŠRS Planica kot naročnik o tem nič ne ve, vam ne moremo nič več pomagati, ampak moramo ukrepati v skladu s pogodbenimi možnostmi.

49. Zanima me, če lahko na podružnični šoli združujemo skupine iz treh zaporednih razredov?


V kolikor je na matični šoli ali podružnični šoli vpisanih manj kot 90 učencev, je takšno združevanje razredov v vadbene skupine mogoče.

50. Ali moramo za prijavo na razpis zbrati soglasja učencev za točen podatek sodelujočih otrok?


Priporočljivo je, da še pred prijavo naredite anketo na šoli, da boste imeli čim bolj točne podatke, na katere se boste opirali pri pripravi programa ZŽS 2015-2017. V kolikor bo zanimanje manjše od pričakovanega, boste realizirali manj ur redne vadbe in boste morali realizirati več ur sobotne in počitniške vadbe. Realizacija ur prijavljenega programa mora biti na koncu 100%.

51. Na kakšen način se da vključiti otroke s posebnimi potrebami?


Otroke s posebnimi potrebami vključujete tako kot pri rednem pouku.

52. Smo šola za otroke s posebnimi potrebami (izvajamo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja) in nas zanima ali pridemo v izbor kot prijavitelj glede na to, da imamo povsem drugačne normative in sposobnosti otrok?


Za osnovne šole s prilagojenim programom za oblikovanje skupin veljajo določila Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Predvidevanje skupin navedete v obrazcih namenjenih OŠPP.

53. Koliko je zgornja in koliko spodnja meja števila ur redne vadbe v programu Zdrav življenjski slog?

Cilj programa se zasleduje tako, da se zagotavlja zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (ŠVZ + ZŽS 2015-2017). To pomeni, da imajo vsi učenci po najmanj 2X tedensko vadbo po urniku ZŽS 2015-2017, le učenci 3 triade imajo lahko 3X tedensko.

Redno vadbo se izvaja z vadbenimi skupinami. Ura redne vadbe traja 45 minut. Učenec mora imeti po urniku ZŽS 2015-2017 omogočeno vadbo vsaj 2X tedensko. Učenec ima lahko tudi blok ure, vendar mora imeti kljub temu omogočeno vadbo najmanj 2X v tednu, 3. triada pa do 3X tedensko.

54. Ali obstaja zgornja meja tedenske realizacije ur v programu?

Pri izvajanju programa ZŽS 2015-2017 je potrebno paziti, da ima vsak učenec, ki je vključen v vsebine programa, možnost sodelovanja na najmanj 2. oz. največ 3. (le tretja triada) urah vadbe od ponedeljka do petka (urnik ZŽS 2015-2017). Na urnik ZŽS 2015-2017 lahko postavite tudi blok uro, ki šteje strokovnemu delavci za dve uri realizacije programa z vadbeno skupino.

Postavljena je le dnevna omejitev na maksimalno 8 ur vadbe v programu ZŽS 2015-2017.
Če boste realizirali več ur redne vadbe, bo potrebno manj sobotne in počitniške.

55. Čas izvajanja vsebin programa ZŽS 2015-2017.


Program nikoli ne sme posegati v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole razen izjemoma, v primeru izvajanja v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev programa Šolska športna tekmovanja.

Pogosto se zgodi, da je iz mesečnih zahtevkov potrebno izločiti realizirane ure, ki so bile izvedene v času obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole npr. delovna sobota.

56. Ali pri izvajanju podrobnih predstavitev vsaj treh športnih panog sodelujejo vaditelji iz omenjenih klubov? Ali tudi pri ostalih 12. športnih panogah sodelujejo vaditelji iz društev?

Pri predstavitvi športnih panog oz. športnih društev sodelujejo vaditelji iz omenjenih športnih društev.

Redno vadbo (vadbo po urniku ZŽS 2015-2017) vodi strokovni delavec, ki ja zaposlen na programu ZŽS 2015-2017.

57. Razpis zahteva podrobno predstavitev vsaj 12. športnih panog v prijavljenem programu. Ali to pomeni, da bodo otroci podrobno spoznali določene panoge ali mora strokovni delavec to obrazložiti v sami vlogi?


12 športnih panog mora biti vključenih v program, ki ga prijavljate in ga bodo strokovni delavci izvedli. Redna vadba mora vsebovati najmanj 12 različnih športnih panog, tako da otroci ne igrajo na urah redne vadbe le npr. odbojke.

58. Ali mora program za vse razrede vsebovati vsaj 12 športov, korektivne vsebine, teoretične vsebine o zdravem načinu življenja in predstavitev urbanih športov ali je možno te dejavnosti razporediti po triletjih za maksimalno število točk pri merilu celovitost projekta?

Program mora vsebovati vsaj 12 športnih panog na triletje.

Korektivne vsebine in teoretične vsebine o zdravem načinu življenja morajo biti predstavljene v vsaki skupini oz. razredu (v okviru redne vadbe 2 uri).

Predstavitev urbanih športov poskušajte izvesti na način, da bo omogočeno sodelovanje vsem učencem. Predlagamo, da je to v zadnji triadi. V prijavi morate to predvideti v času redne vadbe.

59. Ali so pri realizaciji ur, predstavitev športnih panog, možna odstopanja od predvidenih ur npr. več ur atletike, manj košarke, ali lahko strokovni delavec to sam razporeja.

Strokovni delavec lahko spremeni obseg posameznih panog, vendar mora spremenjen letni delovni načrt vsebovati enako število športnih panog.

60. Ali se posamezne športne panoge izvajajo čez celo leto ali v strnjeni obliki nekaj tednov in se jih nato nadomesti z ostalimi športi? Se lahko nekatere športe izvede le v času počitnic in ali je predpisano koliko ur posameznega športa je treba imeti na teden oziroma čez celo leto?

Razporeditev po obsegu posameznih panog je stvar prijavitelja. Predlagamo, da se vsem panogam, ki jih vključujete v program nameni enakovreden obseg ur. Prav tako želimo, da vse panoge, ki jih vključujete v program predstavite na rednih urah, saj boste tako res predstavili vse panoge vsem učencem, ki se bodo vključili v program.

61. Kako se izvede učna ura, kjer so omejitve v normativih (npr. plavanje), saj dodatna strokovna pomoč oz. spremstvo ni predvideno? Če se skupino 20 - 30 učencev razdeli na 2 - 4 skupine za plavanje po eno uro, kako se potem šteje število opravljenih ur?

V razpisu je postavljen normativ za oblikovanje redne vadbene skupine, s katero se izvajajo ure redne vadbe, po urniku ZŽS 2015-2017.

Pri izvajanju vadbe upoštevajte normative v skladu z veljavno zakonodajo na športnem in vzgojno izobraževalnem področju. V kolikor izvajate plavanje, potem velja št. normativ za plavanje.

V vseh takšnih primerih je bolje vsebine predvidevati za čas pouka prostih dni, saj takrat ne veljajo omejitve pri oblikovanju skupine (združevanje zaporednih razredov v skupino) kot tudi ne števila opravljenih ur na skupino (max 8). Prav tako pa lahko povabite vse učence in se odzovejo le tisti, ki jih vsebine zanimajo.


62. Ali se program lahko odvija izven OŠ, na primer smučanje na Rogli ali plavanje v Atomskih Toplicah, kdo krije stroške prevoza in dodatnih spremljevalcev?

Program se seveda lahko odvija izven šole. Opozoriti vas moramo, da mora biti program za otroke povsem brezplačen!

V takšnem primeru krije stroške izvajalec programa iz presežka sredstev ZŽS 2015-2017.
Svetujemo vam, da v pripravi programa ZŽS 2015-2017 načrtujete vsebine, ki niso povezane s stroški izvedbe. Sankanje ali smučanje lahko izvedete na griču za OŠ ali pa v primeru presežkov sredstev na urejenem smučišču.

Pri izvedbi programa ZŽS 2015-2017 je velikokrat pomembna improvizacija in iznajdljivost strokovnih delavcev.

63. Ali je že v enem šolskem letu, pri sodelovanju s športnimi društvi, klubi, potrebno v posameznem razredu sodelovati z najmanj štirimi športnimi društvi ali je to možno razporediti skozi celotno obdobje trajanja razpisa?


V celotnem obdobju trajanja projekta, je potrebno sodelovati s športnimi društvi, ki so na obrazcih iz razpisa podpisala sporazum o sodelovanju.

64. Ali morajo društva, klubi, s katerimi nameravamo sodelovati, izvesti enomesečno vadbo z otroci ali je potrebno le predstaviti primer enomesečne vadbe v klubu, društvu in to lahko opravi izvajalec programa sam?

Predstavitev društva se izvede v sklopu ur programa. Na predstavitvah je prisoten predstavnik društva, ki učencem predstavi dejavnosti društva in panogo, s katero se ukvarja. Za natančnejšo predstavitev športne panoge se izvedejo vsaj štiri ure, na katerih se otroci natančno seznanijo s panogo in dejavnostjo društva.

V takšnih primerih je bolje vsebine predvidevati in izvesti za čas pouka prostih dni, saj takrat ne veljajo omejitve pri oblikovanju skupine (združevanje razredov v skupino) kot tudi ne števila opravljenih ur na skupino (max 8), kot to velja za redno vadbo (po urniku ZŽS 2015-2017).

Na predstavitev povabite vse učence, ki jih imate vpisane v program ZŽS 2015-2017. Ponavadi se odzovejo le tisti, ki jih konkretne športne vsebine zanimajo. Namenite jim lahko max 8 ur vadbe in tako lahko res dobro spoznajo društvo, panogo… Lahko pa predstavitev izvedete tudi na urah redne vadbe, kot se uspete dogovoriti s predstavniki društva.

65. Ali lahko v program vključimo tudi društva iz drugih občin? Saj imamo pri nas društva kot so strelska, lokostrelska, nimamo pa nogometnega, rokometnega, odbojkarskega društva …, zato bi se želeli povezati z društvi iz sosednjega kraja, ki pa že spada v drugo občino?

V program je potrebno vključevati športna društva iz šolskega »športnega« okoliša, saj se učenci pogosteje odločajo za vključevanje v lokalna društva, prav tako pa imajo tudi ta društva večji interes, da se vam predstavijo.

Samo v primeru, da športnega društva, ki bi se ukvarjal s konkretno panogo ni ali pa ni pripravljeno sodelovati, povabite k sodelovanju tudi društva od drugod. V tem primeru boste težje izvajali vadbo brezplačno za učence, saj bodo morda nastali stroški povezani z prevozom, v kolikor je predstavitev nemogoče izpeljati na OŠ. Društva, naj bi bila oddaljena od šole toliko, da so dostopna bodisi peš ali s kolesi.

66. Ali je možno program izvajati tudi v šoli v naravi (plavalni tečaj, tečaj teka na smučeh)?

Programa ZŽS 2015-2017 ni možno izvajati v šoli v naravi.

Izvajanje program ne sme posegati v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole, razen izjemoma, v primeru izvajanja, v času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev programa Šolska športna tekmovanja.

Najbolje je, da se program pripravi in izvaja povsem ločeno od preostalih aktivnosti na OŠ. Strokovni delavci pogosto ne ločijo delovnih obveznosti v okviru programa ZŽS 2015-2017 in svojih morebitnih drugih delovnih obveznosti ali pa se celo učence vpiše istočasno k več dejavnostim. Gre za dvojno plačilo za iste vsebine, ki pa ima za posledico prekinitev pogodbe o sofinanciranju in vračilo neupravičeno prejetih sredstev.

67. Ali lahko sedmošolcem, katerim lahko omogočimo še 3 dodatne ure v programu, v urnik ZŽS 2015-2017 razporedimo samo 2 uri tedensko, tretjo pa izvajamo kot mesečno vadbo, v kateri učenci spoznajo delovanje in način vadbe znotraj različnih športnih društev?
Urnik lahko razporedite, kot želite, le da se držite minimalne količine ur, ki so namenjene posameznemu razredu - skupini in seveda tudi nasprotno ne presežete zgornje omejitve (cilj je 5 ur (ŠVZ in ZŽS 2015-2017 tedensko).

68. Ali se lahko v primeru, da vadba za določeno skupino (po urniku ), zaradi organizacijskih težav odpade, ta nadomesti ob sobotah ali času počitnic?

Kadar redna vadba odpade, se mora ure nadomestiti v pouka prostih dneh. Vsebine lahko izvedete na opisan način. Pomembna je tako realizacija ur kot tudi prijavljenih vsebin. Skoraj nemogoče pa je, da bi vsebine izvedli točno na tak način, kot jih boste predvideli v prijavi.