domov
kontakti
kazalo

 
Pravilnik sodelovanja v športnem programu Zlati sonček

1. člen

Športni program Zlati sonček je namenjen otrokom od petega do devetega leta in vsebuje začetni program A, nadaljevalni B ter programa C in D. 

2. člen

Namen športnega programa Zlati sonček je s privlačnimi vsebinami obogatiti gibalno oziroma športno vzgojo v vrtcu in nižjih razredih osnovne šole, hkrati pa s privlačno likovno podobo in načinom nagrajevanja spodbujati tako otroke kot vzgojitelje in starše za takšen način vzgojnoizobraževalnega dela.

3. člen

Pri udejanjanju športnega programa Zlati sonček sodelujeta Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šport RS Planica. Nad programsko zasnovo bedi poseben odbor.

4. člen

Na državni ravni skrbi za organizacijsko izvedbo programa Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (tel. št.  01 434 23 91, fax. 01 434 23 92), na lokalni ravni pa skrbijo za organizacijo in izvedbo področni centri (16) ter odgovorni za šport v občinah.

5. člen

Športni program Zlati sonček neposredno izvajajo vrtci, šole, športna društva, taborniki in zasebniki, ki organizirajo športne programe za to starostno skupino. Zasebniki in športna društva lahko organizirajo ta program, če imajo za vodenje le-tega usposobljenega ustreznega strokovnjaka (vzgojiteljico, športnega pedagoga, vaditelja z licenco).

6. člen

Vrtci in drugi neposredni izvajalci programa Zlati sonček dobijo vse informacije in gradiva pri koordinatorjih na področnih centrih oz. odgovornih za šport v občinah. V izjemnem primeru, se je mogoče obrniti neposredno na Zavod za šport RS Planica.

7. člen

Program A vsebuje 5 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico. Otroci, ki bodo vključeni v vadbo štirih nalog izmed petih, bodo prejeli malo modro medaljo.

8. člen

Program B vsebuje 5 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico. Za štiri opravljene naloge otroci dobijo malo zlato medaljo.

9. člen

Program C vsebuje 6 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico. Otroci, ki bodo vseh šest nalog uspešno opravili, bodo prejeli veliko modro medaljo. Če katere naloge ne bodo opravili bodo prejeli, diplomo Zlati sonček.

Otrok, ki v programu C kakšne naloge ni uspešno opravil, jo lahko opravi naslednje leto, čeprav bo vključen že v program D.

10. člen

Program D vsebuje 6 nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico. Otroci, ki bodo vseh šest nalog uspešno opravili, bodo prejeli veliko zlato medaljo.

Otrok, ki v programu D kakšne naloge ne bo uspešno opravil, jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo.

Zamenjalne naloge so predvsem namenjene otrokom, ki ene ali druge naloge iz temeljnega programa ne bi zmogli.

Če otrok tudi z zamenjalnimi nalogami ne more uspešno opraviti vseh šestih nalog, ne more dobiti velike zlate medalje. Te tudi prihodnje leto ne more več pridobiti. Za sodelovanje v programu pa dobi diplomo Zlati sonček.

11. člen

Poglavji Športni program Zlati sonček in Opis nalog sta sestavna dela tega pravilnika.

12. člen

Program Zlati sonček je treba razumeti kot malo športno šolo. Zato je zaželeno, da izvajalci predelajo celoten program, čeprav je mogoče nekatere naloge izbirati in zamenjati z zamenjalnimi.

14. člen

Združevanje programov ni dopustno tako, da bi otroci enaki ali podobni nalogi opravljali hkrati za dva programa.

15. člen

Vsak otrok ima posebno knjižico, kamor neposredni izvajalci programa zapisujejo oziroma potrjujejo opravljene naloge. Vsak otrok ima lahko samo eno knjižico, naloge pa lahko opravlja pri različnih izvajalcih.

Zaželeno je, da knjižica, nalepke za vsako opravljeno nalogo in medalje oziroma diplome v celoti dobijo otroci brezplačno. (Stroške naj bi krile lokalne skupnosti iz sredstev za šport otrok in mladine – glej ).

16. člen

Pravi cilj športnega programa Zlati sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne pa samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje, zato morajo neposredni izvajalci največ pozornosti posvečati igri in vadbi v predpisanih dejavnostih, pa čeprav bi večina otrok naloge zmogla opraviti že v prvih poskusih. Podelitev priznanj naj bo sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe.

17. člen

Neposredni izvajalci, ki bodo program Zlati sonček sprejeli v svoj delovni program, so dolžni upoštevati Pravilnik in vse druge smernice, ki jih je izdelala skupina strokovnjakov in potrdil pristojni odbor pri Ministrstvu za šolstvo in šport Slovenije.

18. člen

Ob koncu šolskega leta je treba knjižice s priloženim seznamom otrok poslati pristojnemu občinskemu organu za šport. Ta bo knjižice potrdil in jih nato hkrati s medaljami oziroma diplomami vrnil izvajalcu, en izvod seznama pa številu vključenih otrok v posamezne programe.

Podelitev priznanj otrokom naj bo kar najbolj slovesna

Komentar - (prvotno objavljeni 13. člen je zaradi vključenosti vseh generacij v devetletno osnovno šolo nepotreben)

 
 
 
Spletne aplikacije Šport mladih

  

 
7. Festival Športa mladih 2016 - VIDEO

 
Šolski ekipni kros 2016 - VIDEO